2016թ. տարեկան բյուջեի ծախսեր

Տարեսկզբի տարեկան նախահաշիվ                              Տարեկան ճշտված նախահաշիվ

Ընթացիկ ծախսեր                         20359,5                                       Ընթացիկ ծախսեր         19858,8

Աշխատավարձ                             15000,0                                         Աշխատավարձ                 13389,6

Էներգետիկ ծառայությություն  100,0                                             Էներգետիկ ծառայություն 65,0

Վառելիք                                         800,0                                             Վառելիք                                 546,6

Կապ                                               200,0                                              Կապ                                       200,0

Ներքին գործուղում                    200,0                                              Ներքին գործուղում            147,0

Այլ բնույթի ծախսեր                  4059,5                                             Այլ բնույթի ծախսեր          5520,6