2017թ. տարեկան բյուջետային ծախսեր

Տարեսկզբի տարեկան նախահաշիվ

Ընթացիկ ծախսեր 20314,4

Աշխատավարձ 14000,0

Էներգետիկ ծառայություն 100

Կապ        200,0

Վառելիք 600,0

Ներքին գործուղում 100,0

Այլ բնույթի ծախսեր 5314,4